Istota spółki komandytowej

Specyficzną odmianą spółki jawnej jest spółka komandytowa. Jej specyfika polega szczególnie na tym, że występują w niej dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i komandytariusze, cechujący się określonymi prawami, ale i zobowiązaniami. Co składa się na istotę spółki komandytowej?

Przede wszystkim, należy dobrze rozróżnić charakter poszczególnych wspólników. Wspólnicy zwani komplementariuszami odpowiadają za zobowiązania prawne i finansowe całym swym majątkiem. Komandytariusze są to natomiast tak zwani wspólnicy bierni, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych udziałów kapitałowych czy do sumy komandytowej, jak się fachowo to zobowiązanie pieniężne nazywa.

Umowa spółki komandytowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i powinna zawierać podstawowe jej dane, a więc firmę i siedzibę spółki, przedmiot jej działalności, jeśli jest oznaczony – także czas trwania spółki, a także – oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość oraz oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (a więc wspomnianą już wcześniej sumę komandytową).

Istotą spółki jest kwestia podejścia do odpowiedzialności poszczególnych wspólników za zobowiązania. Mianowicie, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, komplementariusz całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada jednak całym swoim majątkiem, jeśli jego nazwisko lub firma zostanie ujawnione w nazwie spółki komandytowej.

Warto zaznaczyć, że komandytariusz odpowiada także za wszelkie zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonania czynności za spółkę, do których komandytariusz nie był uprawniony (działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres). Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu, wniesionego do spółki, ale w przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu.

Do korzyści płynących z tego rodzaju spółki należy więc ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej, a także brak określonych wymagań odnośnie sumy komandytowej.

Jeśli zaś chodzi o wady, można wspomnieć tu o konieczności sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, a także o tym, że rachunkowość musi być prowadzona wyłącznie na zasadach ustawy o rachunkowości, a więc jako księgowość pełna, co jest szczególnie uciążliwe w przypaku działalności o niewielkich rozmiarach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Firmy, Prawo handlowe/ spółek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz